1401-08-25

(آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی) ” انجام عملیات ۱۰،۰۰۰ ( ده هزار) متر حفاری اکتشافی و مغزه گیری به روش وایرلاین در معدن طلای زرشوران ”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه […]
1401-08-24

(آگهی تجدید فراخوان) ” تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم “

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1401-08-23

(آگهی تجدید فراخوان) “تأمین و بکارگیری ماشین‌آلات سنگین….”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1401-08-15

(آگهی فراخوان) ” انجام عملیات ۱۰،۰۰۰ متر حفاری اکتشافی…”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه […]
1401-08-10

(تجدید مزایده عمومی) “فروش ماده معدنی زرنیخ (رآلگار ،اورپیمنت)”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران   (آگهی فراخوان مزایده عمومی) ” فروش […]
1401-08-08

(آگهی تجدید فراخوان) ” انجام عملیات حفاری یک حلقه چاه…”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1401-08-08

« آگهی تجدید فراخوان» “خرید و تحویل ۲۰۰ تن سیانید سدیم…”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک […]
1401-08-08

« آگهی تجدید فراخوان» ” خرید و تحویل ۵۰ تن سود پرک پولکی … “

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک […]
1401-07-23

(آگهی فراخوان ) “تأمین و بکارگیری ماشین‌آلات سنگین…”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه […]
1401-07-11

(آگهی مزایده) “فروش ماده معدنی زرنیخ(رآلگار ،اورپیمنت)”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران   (آگهی فراخوان مزایده عمومی) ” فروش […]
1401-07-11

(آگهی تجدید فراخوان) ” انجام عملیات حفاری یک حلقه چاه و… “

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1401-07-08

« آگهی فراخوان» “خرید و تحویل ۲۰۰ (دویست) تن سیانید سدیم قرصی”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1401-06-29

(آگهی فراخوان) ” انجام عملیات حفاری یک حلقه چاه تست پمپاژ و…”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه […]
1401-06-23

« آگهی تجدید فراخوان» ” خرید و تحویل ۵۰ تن سود پرک پولکی با… “

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک […]
1401-06-20

« آگهی فراخوان» “خرید و تحویل ۲۰۰ تن سیانید سدیم قرصی…”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1401-06-19

« آگهی فراخوان» “خرید و تحویل ۱۵،۰۰۰ تن آهک کلوخه ای فله ای…”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1401-05-29

« آگهی فراخوان» ” خرید و تحویل ۵۰ تن سود پرک پولکی ۹۸ درصد “

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1401-05-26

(آگهی تجدید فراخوان) ” تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم “

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1401-05-24

«تجدید فراخوان» “خرید وتحویل ۶۰ تن کربن فعال برای فرآیند CIL “

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک […]
1401-05-22

« آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی» خرید و تحویل یک ست لاینر فلزی آسیا به تعداد ۲۰۳۶ (دو هزار و سی و شش) عدد

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک […]
1401-05-12

« آگهی تجدید فراخوان» خرید و تحویل ۳۴۰ تن گلوله فولادی فورج…

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک […]
1401-05-02

(آگهی تجدید فراخوان) ” انجام خدمات حفاظت فیزیکی “

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1401-05-02

(آگهی فراخوان) ” تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم “

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه […]
1401-04-28

« آگهی فراخوان» “خرید و تحویل ۴۵۰ تن سیانید … “

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1401-04-25

« آگهی تجدید فراخوان» خرید و تحویل ۲،۰۰۰ عدد پارچه فیلترپرس…

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک […]
1401-04-18

« آگهی تجدید فراخوان» خرید و تحویل یک ست لاینر فلزی آسیا…

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک […]
1401-04-18

« آگهی تجدید فراخوان» خرید و تحویل یک ست لاینر فلزی آسیا…

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک […]
1401-04-12

« آگهی تجدید فراخوان» خرید و تحویل ۵۰۰ عدد قالب فیلترپرس

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک […]
1401-04-05

(آگهی فراخوان ) “حمل، بارگیری، تحویل و تخلیه آب مصارف …”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه […]
1401-03-31

« آگهی فراخوان» خرید و تحویل ۵۰۰ عدد قالب فیلترپرس

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1401-03-30

« آگهی تجدید فراخوان» خرید و تحویل ۶۰ تن کربن فعال

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک […]
1401-03-30

« آگهی فراخوان» خرید و تحویل ۲،۰۰۰ عدد پارچه فیلترپرس دوخته

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1401-03-28

« آگهی تجدید فراخوان» ” خرید و تحویل ۸،۰۰۰ تن نمک بادامی “

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی  تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک […]
1401-03-21

« آگهی تجدید فراخوان» ” خرید و تحویل ۱۵،۰۰۰ تن آهک کلوخه ای فله ای “

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک […]
1401-03-21

« آگهی تجدید فراخوان» ” خرید و تحویل ۱۸۰۰ تن آمونیاک با خلوص حداقل ۱۹ درصد “

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک […]
1401-03-04

«آگهی  تجدید فراخوان» ” خرید و تحویل ۸،۰۰۰ تن نمک بادامی “

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی  تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک […]
1401-02-31

« آگهی فراخوان» “خرید و تحویل خرید و تحویل ۶۰ تن کربن فعال”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1401-02-26

« آگهی فراخوان” خرید و تحویل ۱۸۰۰ تن آمونیاک”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1401-02-26

« آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی»

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1401-02-25

« آگهی فراخوان» ” خرید و تحویل ۸،۰۰۰ تن نمک بادامی”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1400-11-18

« آگهی تجدید فراخوان» “خرید و تحویل ۴۰۰ تن سیانید سدیم قرصی…”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک […]
1400-10-15

« آگهی مناقصه» “خرید و تحویل ۴۰۰ تن سیانید سدیم قرصی”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1400-09-29

(آگهی تجدید فراخوان) “انبار محل نگهداری مغزه‌ها”  

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1400-09-27

« آگهی تجدید فراخوان» “خرید و تحویل ۳،۵۰۰ کیلوگرم کمک ذوب”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک […]
1400-09-17

«آگهی تجدید فراخوان» “خرید و تحویل تسمه نوار نقاله”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک […]
1400-09-16

(آگهی تجدید فراخوان) ” واگذاری انجام کلیه خدمات پشتیبانی و…”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1400-08-26

« آگهی تجدید فراخوان» “خرید و تحویل ۳،۵۰۰ کیلوگرم کمک ذوب…”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک […]
1400-08-26

«تجدید فراخوان» “خرید و تحویل ۱۰۰ تن سیانید سدیم قرصی”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک […]
1400-08-23

«تجدید فراخوان» “خرید و تحویل ۱۰۰ تن سیانید سدیم قرصی”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک […]
1400-08-19

«تجدید فراخوان» “خرید و تحویل ۱۰۰ تن سیانید سدیم قرصی”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک […]
1400-08-16

« آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی» “خرید و تحویل ۱۶۰ (یکصد و شصت) تن گلوله فولادی فورج مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک […]
1400-08-15

« آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی» “خرید و تحویل ۱۰۰ (یکصد) تن سیانید سدیم قرصی با خلوص ۹۸ درصد مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک […]
1400-08-15

(آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی) ” واگذاری انجام کلیه خدمات پشتیبانی، بهره برداری از خط تولید، نظافت، تاسیسات، آبدارخانه و خدمات اداری در شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران “

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه […]
1400-08-12

« آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی»“خرید و تحویل تسمه نوار نقاله مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1400-08-04

« آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی» “خرید و تحویل ۱۰۰ (یکصد) تن سیانید سدیم قرصی با خلوص ۹۸ درصد مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1400-08-03

« آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی» “خرید و تحویل ۱۰۰ (یکصد) تن سیانید سدیم قرصی با خلوص ۹۸ درصد مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1400-07-27

« آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی» “خرید و تحویل ۱۰۰ (یکصد) تن سیانید سدیم قرصی با خلوص ۹۸ درصد مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1400-07-27

« آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی» “خرید و تحویل ۱۰۰ (یکصد) تن سیانید سدیم قرصی با خلوص ۹۸ درصد مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1400-07-26

(آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای)   ” عملیات پایدارسازی محوطه مخازن مازوت مجتمع طلای زرشوران ”  

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای) […]
1400-07-24

« آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی»“خرید و تحویل ۳،۵۰۰ کیلوگرم کمک ذوب آماده همگن نقره دار مورد نیاز آزمایشگاه کارخانه طلای زرشوران”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1400-07-24

« آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی»“خرید و تحویل ۱۶۰ (یکصد و شصت) تن گلوله فولادی فورج مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1400-07-21

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی» “خرید و تحویل ۱۰۰ (یکصد) تن سیانید سدیم قرصی با خلوص ۹۸ درصد مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1400-07-19

(آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی) ” واگذاری خدمات خودرویی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران “

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1400-07-19

(آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی) “عملیات تأمین مصالح و احداث انبار محل نگهداری مغزه‌ها در مجتمع طلای زرشوران”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1400-07-03

(آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای) ” عملیات پایدارسازی محوطه مخازن مازوت مجتمع طلای زرشوران “

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای)   […]
1400-06-27

(اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی) “عملیات تأمین مصالح و احداث انبار محل نگهداری مغزه‌ها…”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه […]
1400-06-27

(آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی) ” واگذاری خدمات خودرویی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران ”  

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه […]
1400-06-24

(آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای) “عملیات تأمین مصالح و احداث سایت پسماند مجتمع طلای زرشوران”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای) […]
1400-06-23

(آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای) ” عملیات تامین مصالح، احداث و ساخت ۵ عدد سد رسوبگیر گابیونی و ۴ عدد سد ملاتی در مجتمع طلای زرشوران “

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای) […]
1400-06-17

“عملیات تأمین مصالح و احداث انبار محل نگهداری مغزه‌ها در مجتمع طلای زرشوران”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه […]
1400-06-03

«اصلاحیه آگهی عملیات … ساخت ۵ عدد رسوبگیر گابیونی…»

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران «اصلاحیه آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای […]
1400-05-24

« آگهی فراخوان مزایده عمومی » ” فروش ضایعات فلزی و پلیمری و سایر در کارخانه طلای زرشوران”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی فراخوان مزایده عمومی » ” […]
1400-05-24

(آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای) “عملیات تأمین مصالح، احداث و ساخت ۵ عدد رسوبگیر گابیونی و ۴ عدد سد ملاتی در مجتمع طلای زرشوران”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای)   […]
1400-05-18

« آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای » “خرید و تحویل ۹۰۰۰ (نه هزار) تن آهک کلوخه‌ای فله‌ای مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک […]
1400-05-12

« آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای » “خرید و تحویل ۱۶۰۰ (یک هزار و ششصد) تن آمونیاک با خلوص ۱۹ تا ۲۱ درصد مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1400-05-12

(آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی) ” انجام عملیات ۱۰،۰۰۰(ده هزار) متر حفاری اکتشافی و مغزه گیری به روش وایرلاین و حفاری یک حلقه چاه (۲۰۰ متر) تست پمپاژ و انجام آزمون مربوطه”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1400-05-12

(آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای) ” عملیات تامین مصالح و احداث سایت پسماند مجتمع طلای زرشوران “

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای) […]
1400-05-02

« آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای » “خرید و تحویل ۱۶۰۰ (یک هزار و ششصد) تن آمونیاک با خلوص ۱۹ تا ۲۱ درصد مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1400-04-19

« آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای » “خرید و تحویل ۹۰۰۰ (نه هزار) تن آهک کلوخه‌ای فله‌ای مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک […]
1400-04-19

(آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی) ” واگذاری خدمات خودرویی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران “

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه […]
1400-04-19

(آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی) ” انجام عملیات ۱۰،۰۰۰ ( ده هزار) متر حفاری اکتشافی و مغزه گیری به روش وایرلاین و حفاری یک حلقه چاه (۲۰۰ متر) تست پمپاژ و انجام آزمون مربوطه در معدن طلای زرشوران “

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1400-03-19

« آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای » “خرید و تحویل ۹۰۰۰ (نه هزار) تن آهک کلوخه‌ای فله‌ای مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک […]
1400-03-19

« آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای » “خرید و تحویل ۳،۰۰۰ (سه هزار) تن نمک بادامی با ابعاد ۲ تا ۷ سانتیمتر مورد نیاز کارخانه زرشوران”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک […]
English فارسی