نتایج ۳ برابر ظرفیت_Page_1 نتایج ۳ برابر ظرفیت_Page_2 نتایج ۳ برابر ظرفیت_Page_3 نتایج ۳ برابر ظرفیت_Page_5 .

 

نتایج ۳ برابر ظرفیت

توجه:

نتایج ردیفهای شغلی۱۱۰۱، ۳۳۰۳، ۴۴۰۴،  ۵۵۰۵، ۶۶۰۶، ۷۷۰۷ متعاقبا اعلام خواهد شد.

افراد پذیرفته شده می بایست در زمانی که اعلام خواهد شد، برای مصاحبه تخصصی در محل مورد نظر(متعاقبا اعلام خواهد شد) حضور داشته باشند.

دیدگاه ها بسته شده است

English فارسی