روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ جناب آقای دکتر شکری با حضور در پهنه معدنی از نزدیک در جریان فعالیتها و برنامه های اکتشافی-استخراجی معدن قرار گرفت و در جریان کم و کیف امور و کمبودها و چالشها قرار گرفت.

“روابط عمومی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

English فارسی