1399-04-23
طلای زرشوران
1399-06-01

خرید خدمات مشاوره و نظارت جهت اجرای سیستم یکپارچه مدیریت پایگاه داده ها و فناوری اطلاعات (ERP) در سطح شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران 

خرید خدمات مشاوره و نظارت جهت اجرای سیستم یکپارچه مدیریت پایگاه داده ها و فناوری اطلاعات (ERP) در سطح شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران

 

 

شــــرکت گـــسترش معـــادن و صــنایع مـــعدنی طـــلای زرشـــوران در نـــظر دارد به اســــتناد آیــین نـــامه خرید خدمــــات مشــاوره به شماره ۱۹۳۵۴۲/ت/۴۲۹۸۶/ ک – مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۸۸ موضوع بند هـ ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳، ارزیابی کیفی مشاوران را به منظور خرید خدمات مشاوره و نظارت جهت اجرای سیستم یکپارچه مدیریت پایگاه داده ها و فناوری اطلاعات (ERP) در سطح شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران انجام دهد. لذا از کلیه متقاضیان ذیصلاح و اشخاص حقوقی داخلی که دارای توان فنی و تخصصی جهت اجرای خدمات مربوطه می باشند و تمایل به شرکت در فرآیند انتخاب مشاور را دارند، درخواست می نماید جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی، پس از واریز مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ (دو میلیون) ریال به حساب شماره ۵۷۷۸۸۵۷۷۸۰ در وجه شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران نزد بانک ملت شعبه تکاب کد ۲/۱۱۹۳ از تاریخ درج اولین آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز دوشنبه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۹ نسبت به دریافت اسناد از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به نشانی www.setadiran.ir اقدام و همچنین با ارایه اصل فیش بانکی و معرفی نامه کتبی معتبر و مهر شرکت در یکی از روزهای اداری به دبیرخانه شرکت واقع در تهران، میدان ولیعصر، کوچه شقایق، پلاک ۵ و ۷، شرکت  گـــسترش معـــادن و صــنایع مـــعدنی طـــلای زرشـــوران مراجعه نمایند.

ضمناً این فراخوان هیچگونه تعهدی برای کارفرما جهت دعوت به فرآیند انتخاب مشاور شرکت های دریافت کننده اسناد و ارزیابی کیفی ایجاد ننموده و تنها شرکت‌هایی که دارای شرایط مندرج در اسناد بوده و حائز حداقل امتیاز لازم شوند با تشخیص کارفرما دعوت به ارائه درخواست و پیشنهاد خواهند گردید.

۱  نام و نشانی کارفرما:  شــــرکت گـــسترش معـــادن و صــنایع مـــعدنی طـــلای زرشـــوران به نشانی: تهران، میدان ولیعصر، خیابان شقایق، پلاک ۵ و ۷، طبقه اول، دبیرخانه شرکت

۲ – محل اجرای پروژه: استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر ۳۸ جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران

۳ – موضوع: خرید خدمات مشاوره و نظارت جهت اجرای سیستم یکپارچه مدیریت پایگاه داده ها و فناوری اطلاعات (ERP)  در سطح شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران

۴ – مدت زمان اجرای پروژه: یک سال شمسی

۵  روش انتخاب مشاور: روش کیفیت (QBS)

۶  گواهینامه پایه صلاحیت: متقاضی می بایست دارای صلاحیت انفورماتیکی معتبر بصورت توأم در رشته و پایه های زیر از سازمان برنامه و بودجه کشور (شورای انفورماتیک) باشد.

الف: تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری (پایه حداقل ۲)   ب:  سیستم های اتوماسیون صنعتی (پایه حداقل ۴)    ج: ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری یا بسته های نرم افزاری حامل محتوا (پایه حداقل ۴)    د: مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیک فناوری اطلاعات و ارتباطات (پایه حداقل ۴).

تبصره : لازم به ذکر است ثبت نام شرکت کنندگان در سامانه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در نشانی (http://saiar.mporg.or  ( الزامیست، در غیر این صورت از پذیرش اسناد ایشان معذوریم.

۷  زمان تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهاد های خودرا حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز دوشنبه ۱۳/۰۵/۱۳۹۹ در سامانه فوق‌الذکر (سامانه ستاد ایران) بارگذاری و همچنین فیزیک اسناد را به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در نشانی مندرج در بند «۱» تحویل نمایند.

  • زمان گشایش پاکات ارزیابی: ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۹ در نشانی مندرج در بند «۱».

                                                                      شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران        

دیدگاه ها بسته شده است

English فارسی