1401-08-24

(آگهی تجدید فراخوان) ” تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم “

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1401-08-08

« آگهی تجدید فراخوان» ” خرید و تحویل ۵۰ تن سود پرک پولکی … “

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک […]
1401-07-11

(آگهی مزایده) “فروش ماده معدنی زرنیخ(رآلگار ،اورپیمنت)”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران   (آگهی فراخوان مزایده عمومی) ” فروش […]
1401-06-20

« آگهی فراخوان» “خرید و تحویل ۲۰۰ تن سیانید سدیم قرصی…”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1401-06-19

« آگهی فراخوان» “خرید و تحویل ۱۵،۰۰۰ تن آهک کلوخه ای فله ای…”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1401-05-29

« آگهی فراخوان» ” خرید و تحویل ۵۰ تن سود پرک پولکی ۹۸ درصد “

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1401-05-26

(آگهی تجدید فراخوان) ” تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم “

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1401-05-24

«تجدید فراخوان» “خرید وتحویل ۶۰ تن کربن فعال برای فرآیند CIL “

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک […]
1401-05-12

« آگهی تجدید فراخوان» خرید و تحویل ۳۴۰ تن گلوله فولادی فورج…

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک […]
English فارسی