1400-01-17

“عملیات جابجایی خوراک مصرفی خط تولید و …”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی) “عملیات جابجایی خوراک مصرفی خط تولید و […]
1399-12-24

” انجام خدمات حفاظت فیزیکی در شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی)   ” انجام خدمات حفاظت فیزیکی در […]
English فارسی