1400-01-17

“عملیات جابجایی خوراک مصرفی خط تولید و …”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی) “عملیات جابجایی خوراک مصرفی خط تولید و […]
1399-12-11

“عملیات جابجایی خوراک مصرفی خط تولید”

۴ شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی) “عملیات جابجایی خوراک مصرفی خط تولید و […]
English فارسی